Jdi na obsah Jdi na menu

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

22. 9. 2017

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be

 

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

 

PREAMBULE

 

 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery.

 

 • Tento chovatelský řád FCI platí bezprostředně pro všechny členské země FCI jakož i pro smluvní partnery, přičemž chovat se smí jedině s funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými čistokrevnými psy, kteří jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru (viz příloha) uznávaném FCI, a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo smluvním partnerem FCI.

 

 • Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní znaky, typ plemena a povahu typickou pro plemeno, který zároveň nemá žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Členové a smluvní partneři FCI se nabádají, aby zabránili přehánění plemenných znaků, jež by mohly ve svém důsledku nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

 

 • K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně.

 

 • Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout zprávu. Je-li prováděn test DNA, je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa.

 

 • FCI členským zemím a smluvním partnerům FCI je při vyhodnocování a potírání genetických vad k dispozici vědecká komise. Pokud tato komise vypracuje katalog příslušných opatření, jsou tato opatření na základě usnesení předsednictva FCI závazná.

 

 • Za chov odpovídají členské země, respektive smluvní partneři, FCI. Tím se rozumí řízení chovu, poradenská činnost v chovu a kontroly chovu a vedení plemenné knihy.

 

 • Členské země FCI a smluvní partneři mají povinnost vystavět své chovatelské řády na základě chovatelských řádů FCI, v nichž jsou stanoveny cíle chovu. Tyto řády musí mít odpovídající a rozumný přístup ke specifickým pracovním charakteristikám jednotlivých plemen.

 

Obchodníky se psy a množiteli jsou shledávány osoby soustředící se na nákup a prodej psů za účelem ekonomického zisku, které neberou dostatečné ohledy na blaho každého jednotlivého psa. Obchodníci se psy a množitelé mají zakázáno chovat pod patronací člena nebo smluvního partnera FCI.

 

 1.  Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen jsou upravena zásadně národním právem, řády národních svazů a jejich chovatelských klubů a spolků příslušných plemen a soukromými ujednáními. Kde takováto ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád FCI.

 

 • Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje před každým zamýšleným krytím sjednat si písemně vzájemné dohody a zvláště ve věci finančních závazků sjednat jasné podmínky.

 

 • Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným průkazem o registraci a původu psa.

 

 • Držitelem chovného psa je buď majitel chovného psa, nebo osoba, která je majitelem oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen.

 

 

VÝDAJE ZA DOPRAVU A STRAVU FENY

3. Vlastníkovi chovné feny se doporučuje, aby fenu přivezl ke psovi osobně nebo tím pověřil důvěryhodnou osobu. Pokud zůstává fena několik dní u držitele psa, veškeré náklady s tím spojené, jako krmení, ubytování, případná veterinární ošetření, popř. škody, které by fena v odchovném zařízení nebo bytě držitele psa způsobila, jsou k tíži majitele feny. Dopravu feny zpět rovněž hradí majitel feny.

 

POVINNÉ RUČENÍ

4. Se zřetelem na zákonná ustanovení v různých zemích platí ve smyslu tohoto ustanovení jako ručitel zvířete za škody způsobené třetím osobám ta osoba, která zvířeti v době škody poskytuje pobyt a zaopatření.

     Příslušný majitel nebo držitel chovného psa se zavazují tuto okolnost vzít v úvahu při uzavření osobního povinného ručení.

 

 

 

 

 

 

SMRT FENY

5. V případě úhynu feny během jejího pobytu u držitele krycího psa nechá tento na své výlohy zjistit příčinu úhynu veterinárním lékařem. Majiteli feny podá zprávu o smrti feny co nejrychleji a udá příčinu úhynu.

     Pokud si majitel přeje vidět mrtvou fenu, musí k tomu dostat příležitost.

     Pokud smrt nastala zjevně zaviněním držitele psa, je tento povinen uhradit majiteli feny škodu.

     Pokud nemá držitel psa zavinění na úhynu feny, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa všechny výlohy, které mu s úhynem feny vznikly.

 

VOLBA KRYCÍHO PSA

6.  Držitel chovného psa se zavazuje, že fenu nepřipustí jiným než předpokládaným psem. Pokud pes nekryje, smí být fena připuštěna jiným psem jen se svolením majitele feny.

 

CHYBNÉ KRYTÍ

7. Při nezamýšleném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa, který má fenu ve své

     péči, povinen nahlásit tuto skutečnost majiteli feny a je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé v souvislosti s nechtěným krytím.

     Po nezamýšleném krytí nepředpokládaným psem není další krytí dohodnutým psem dovoleno.

     Držitel chovného psa nemůže v takovém případě vznášet proti majiteli feny žádné nároky.

 

POTVRZENÍ KRYTÍ

8. Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí.

     Pokud plemenná kniha konkrétní země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu.

 

     Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat následující informace:

 

a)         jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa.

b)         jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny.

c)         jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa.

d)         jméno a adresu majitele feny v době krytí, eventuálně datum získání feny.

e)         místo a datum uskutečněného krytí.

f)         podpisy držitele psa a majitele feny.

g)         pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo         ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně.

 

NÁHRADA ZA KRYTÍ

9.    Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po zaplacení smluvené náhrady za krytí. Zadržení feny jako zástavy je zakázáno.

 

10.  Pokud dohodnutý pes z nějakého důvodu nekryje nebo fena není ke krytí ochotna, takže ke krytí nedojde, má majitel psa přesto právo na úhradu nákladů podle bodu 2, ne však na částku smluvenou za krytí.

 

11. Mimo dohodnuté částky nemá majitel psa žádné právo požadovat na majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání štěněte.

       Pokud je však přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za krytí, je třeba tuto dohodu

       písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:

 

a.           doba výběru štěněte majitelem psa.

b.           doba odevzdání vybraného štěněte majiteli psa.

c.            doba, do které si majitel psa musí štěně vybrat (po jejímž uplynutí právo na výběr štěněte zaniká).

d.           doba, do které majitel psa musí štěně převzít (po jejímž uplynutí právo na převzetí štěněte zaniká).

e.           ustanovení týkající se výloh na dopravu.

f.            zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo jen jediné štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne.

 

 

NEZABŘEZNUTÍ FENY

12. Po správně provedeném krytí se poskytnutý výkon psa považuje za dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za krytí. Tím se neposkytuje záruka zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele psa, zda v případě nezabřeznutí feny poskytne příští krytí bezplatně, nebo část peněz za krytí vrátí. Takové ujednání musí být před krytím písemně uvedeno ve smlouvě o krytí.

 

       Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, změnou jeho majitele, nebo úhynem feny.

       Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu psa), že pes byl v době krytí neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí.

 

 

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

13. Psi by měli být schopni se rozmnožovat přirozenou cestou. Umělé oplodnění by nemělo být používáno u zvířat, která se dosud nerozmnožovala přirozenou cestou. Výjimku může udělit národní kynologická organizace, aby se zlepšilo zdraví plemene, rozšířil se genetický materiál plemene nebo fena neutrpěla újmu při krytí.

       U umělého oplodnění feny musí zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma psa pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel, eventuálně držitel, psa poskytnout majiteli feny zdarma informace uvedené pod článkem 8, písmena a) - g)

      

Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a doba

umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny a jméno a adresa majitele feny.

       Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno, je povinen majiteli feny vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.

 

POSTOUPENÍ PRÁVA K CHOVU - SMLOUVA O NÁJMU

14.  Jako chovatel vrhu vystupuje zpravidla majitel feny v době krytí.

Právo k chovnému využití feny nebo psa může být smluvně postoupeno třetí osobě.

       Postoupení práva chovu musí být v každém případě provedeno písemně a to před předpokládaným krytím.

       Písemné postoupení práva chovu se musí včas hlásit příslušnému správci plemenné knihy, případně také chovatelskému klubu příslušného plemene.

       Musí být přiloženo i k žádosti o zápis vrhu. Postoupení práva chovu musí zřetelně popisovat všechna práva a povinnosti obou smluvních stran.

       Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, se ve smyslu tohoto řádu považuje po dobu od krytí do odstavu štěňat za majitele feny.

 

 

PODKLADY

15.  Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem (tj. bez omezujícího ustanovení, které je nepovoluje použít v chovu), jsou čistokrevnými psy a mají jako takoví nárok na průkazy o původu uznávané FCI. Štěňata se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se vystavuje výstupní osvědčení o původu.

 

       Omezující ustanovení může být zrušeno pouze národním kynologickým svazem, který jej vydal.

 

16.  Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech zapsaného psa.     

 

 

REGISTRACE VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

17.  Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí při převodu vlastnictví březí feny nový majitel automaticky za chovatele nastávajícího vrhu.

 

18. Každý pes, který byl odchován a zapsán v členské zemi FCI nebo v zemi smluvního partnera musí být opatřen trvalým a nezfalšovatelným označením; toto označení se uvede do průkazu o původu psa. Je-li provedeno ověření rodičovství, je třeba použít standardní mezinárodní označení, a je třeba, aby výsledky byly přístupné v registru národní kynologické organizace. Označení psa (čip nebo tetování) musí být při sběru DNA ověřeno.

Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny zákonné bydliště, a na jeho chovatelskou stanici. Stěhuje-li se majitel chovatelské stanice do jiné členské země FCI na dobu (ne)určitou, je jeho zodpovědností přenést název chovatelské stanice včas předtím, než se vrh narodí. Je třeba, aby chovatel zažádal o přesun stanice národní kynologickou organizaci v nové zemi, tato organizace následně informuje FCI. Po tomto přenosu smí majitel chovatelské stanice nadále chovat jen v zemi, do které přenesl svou chovatelskou stanici.

       Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznávanou FCI. Takový chovatel smi nechat vrh zapsat v zemi, která vede plemennou knihu uznanou FCI.

       Všechny vrhy se zapisují úplné a najednou; to znamená, že se zapisují všechna štěňata, která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis vrhu.

       Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se vystavují pouze pro přesně stanovené

       původy. Pro jeden vrh se fena připouští jediným psem. V případě jakýchkoliv odchylek jsou chovatelské kluby povinny na náklady chovatele stanovit původ pomocí rozboru DNA.

 

 

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČLENSKÝCH ZEMÍ

19.  Chovatelské řády členských zemí a smluvních partnerů mohou překračovat ve svých požadavcích požadavky FCI, nesmějí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s Mezinárodním chovatelským řádem FCI.

 

 

ZÁVĚR

20.  Tento Mezinárodní chovatelský řád FCI z roku 1979 nahrazuje Mezinárodní chovatelský řád z Monaka z roku 1934. V případě rozporů v názorech na právní výklad textu je rozhodující německá verze tohoto dokumentu.

 

 • Schváleno valnou hromadou FCI 11. a 12. června 1979 v Bernu.
 • Překlad kontrolován právní komisí ve Winterthuru 22. ledna 1990.

 

 

Části uvedené tučně a kurzívou byly schváleny generálním zasedáním FCI v Madridu v únoru 2013. Úpravy jsou platné okamžitě.