Jdi na obsah Jdi na menu

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

22. 9. 2017

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.

Působnost: Česká republika

Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1

IČ: 60150581

Cílem Českomoravského klubu chovatelů barvářů (dále jen ČMKCHB) je chov čistokrevných psů, bavorských a hannoverských barvářů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a specifických vlastnosti obou plemen tak, jak jsou popsána ve standardech FCI.

I. Úvodní ustanovení

1. Chov plemen bavorského a hannoverského barváře je řízen ČMKCHB. Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB (dále jen řád) je základní normou pro chov těchto plemen barvářů začleněných do ČMKU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU.

2. Chovné podmínky určené ČMKCHB jsou v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy zejména zákonem č.166/1999 Sb. O veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Řád plně odpovídá právnímu pořádku ČR

3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat plemene barvářů bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora. Chovatel má povinnost umožnit kontrolu vrhu nebo kontrolu paternity, kterou navrhne klub. Podmínky provedené kontroly upřesní směrnice vydaná výborem klubu

4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.

II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů, která nesmí být uskutečňována na úkor zdraví jedince a populace. Druhem chovu je čistokrevná plemenitba a chov je řízen ČMKCHB.

2. Reprodukce chovných zvířat u plemen BB a HB je přípustná ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončení 8. roku věku fen, u psů ode dne ukončení 17. měsíce do konce 9. kalendářního roku jeho života.

3. U fen, které ukončily 8. rok věku je možné nakrytí feny pouze se souhlasem klubu (poradcem chovu) a potvrzením veterinárního lékaře na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik.

4. V jednom kalendářním roce může mít fena pouze jeden vrh.

5. Minimální věk pro odběr štěňat je 50. den po jejich narození.

6. Druh chovu - čistokrevná plemenitba.

7. Chov obou plemen barvářů je řízený ČMKCHB, který je garantem za regulérnost chovu barvářů vůči ČMKU.

8. Speciální podmínky chovnosti určuje ČMKCHB. Tyto podmínky chovnosti jsou v souladu s předpisy FCI a ostatními právními předpisy.

9. ČMKCHB poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu za předpokladu dodržování chovných podmínek, nařízení výboru klubu, předpisy FCI, ČMKU a ISHV (mezinárodní klub barvářů).

10. Objeví-li se u štěňat pocházejících z některého chovu genetické vady, nebo zvýšený výskyt geneticky podmíněných onemocnění, má klub možnost chovnost zrušit.

III. Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden chráněný název chovné stanice, majitelem může být pouze osoba fyzická starší 18ti let.

3. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a) písemným zrušením majitele

b) úmrtím majitele, pokud není v dědickém řízení

c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců od jejího vydání

4. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce na ČMKU.

5. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.

6. Administrativní postup při podání žádostí o registraci chráněného názvu je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

IV. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny obou plemen barvářů jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný PP FCI, ve kterém je potvrzeno poradcem chovu splnění chovných podmínek.

2. Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů stanoví svým usnesením výbor klubu. Tyto chovné podmínky mohou být výborem klubu doplněny, nebo upraveny.

3. Úspěšné splnění chovných podmínek zaznamená do PP poradce chovu a majitel tento PP zašle ČMKJ k registraci chovných jedinců.

V. Chovatel, majitel chovného jedince

1. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince, nebo úhyn musí být do 15 dnů písemně oznámen poradci chovu.

3. Změna držení musí být oznámena u chovného psa poradci chovu okamžitě, u feny zápisem vrhu musí být změna oznámena poradci chovu a plemenné knize.

4. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a budou na něho převedena i všechny povinnosti z krytí chovným psem.

5. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů, nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

VI. Krycí list

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí list.

2. Platnost krycího listu je na jeden kalendářní rok - je vyznačeno v doporučení.

3. Od 1.7. do 31.10. je u plemene BB klid v chovu (zákaz krytí) do odvolání výborem klubu. Nevztahuje se na výjimku schválenou poradcem chovu a náhradní krytí.

4. Krycí list musí obsahovat následující údaje:

a) jméno feny, ČLP, datum narození, výstavní a pracovní ocenění včetně adresy majitele.

b) jména navržených psů + ostatní údaje jako u feny.

c) místo a datum krytí.

d) řádně vyplněný a podepsaný krycí list je s přihláškou vrhu podkladem pro vystavení PP štěňat a zápisu do plemenné knihy.

VII. Krytí

1. Fena smí být kryta pouze jedním ze psů uvedených na krycím listu.

2. Po krytí vyplní krycí list majitel chovné fen s majitelem chovného psa, první kopii vrátí poradci chovu do 10ti dnů. Originál chovatel přikládá k přihlášce vrhu pro vystavení PP štěňat.

3. Způsob úhrady za krytí je věci dohody majitele psa a feny. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte, přísluší první volba majiteli chovné feny, druhý výběr má majitel krycího psa.

4. Krytí feny může být nahrazeno inseminací dle zákona č. 166/1999 Sb. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

5. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě ihned po krytí, má majitel nárok na jedno bezplatné krytí stejným psem. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.

6. Zahraniční krytí je podmíněno souhlasem poradců chovu v zemi vlastníka psa a vlastníka feny. Za úspěšné krytí feny v zahraničí přispívá ČMKCHB chovateli finanční částkou.

7. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt pouze jednu fenu.

8. Majitel chovného psa si vede evidenci krytí tímto psem, datum krytí, jméno feny a chovatele včetně adresy a počet narozených štěňat dle pohlaví.

VIII. Vrh

1. Fena smí mít v jednom kalendářním roce jen jeden vrh.

2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a to dle posouzení veterinárním lékařem.

3. Utrácení štěňat v chovech, včetně regulace počtu štěňat, smí pouze veterinární lékař v případech stanovených zákona 246/1992 Sb.

4. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel držiteli krycího psa a poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí.

5. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Vrh musí být v době odběru otetován, nebo očipován, odčerven, s případným odstraněním vlčích drápků.

IX. Průkaz původu psa

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. Průkaz původu musí obsahovat:

- název plemene

- jméno psa/feny a název chovatelské stanice

- pohlaví jedince

- číslo zápisu v plemenné knize

- datum narození

- tetování / čipování

- druh a barva srsti

- údaje o chovateli včetně adresy

- podpis a razítko plemenné knihy

- čtyři generace předků

- výsledky výstav, zkoušek, bonitací, jarní svod, změny majitelů a veterinární záležitosti.

3. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci ČMKU)

X. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Průkazy původu u obou plemen barvářů vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s ČMKCHB.

2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště.

3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Součásti přihlášky je i originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i fotokopie PP chovného zahraničního psa.

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem a jména v jedné chovatelské stanici u jednoho plemene se nesmí opakovat.

5. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou, nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

XI. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Dovezený jedinec do naší republiky musí být řádně zaevidován a musí mu být přiděleno naše ČLP. Bez tohoto zaregistrování a našeho ČLP není připuštěn na výstavy, pracovní zkoušky, bonitaci, jarní svod atd.

2. U importu psa, feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl jedinec importován.

XII. Zápis do registru

XIII. Vydávání přepisu a duplikátu PP

XIV. Administrativa plemenných knih

V těchto kapitolách není v tomto řádu ČMKCHB změn proti „Zápisnímu řádu ČMKU“

XV. Export

1. Při prodeji mimo území ČR musí být průkaz původu pověřeným pracovníkem ČMKU označen :

- razítkem EXPORT PEDIGRE

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- hologramem

- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

- jméno a kompletní adresou nového majitele

- vývoz do zemí ISHV musí být ještě opatřen červeným výkonnostním razítkem

mezinárodního klubu s číslem našeho státu pro ( HB – 6, BB -16)

2. Poradce chovu má právo požádat o předvedení vyváženého jedince do zahraničí.

3. Dovoz a vývoz psů v rámci zemí v ISHV podléhá souhlasu obou poradců chovu.

4. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto klubového chovatelského a zápisního řádu se chovatel, nebo majitel vystavuje kárnému řízení dle směrnic ČMKU a stanov ČMKCHB.

2. Tento chovatelský a zápisní řád ČMKCHB respektuje ustanovení Zápisního řádu ČMKU, závazné právní předpisy, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a ČMKU.

3. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.

4. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU a ČMKCHB.

Přijala konference ČMKCHB, z.s. dne 22.2.2014 ve Větrném Jeníkově